مهمترین مزیت برش با لیزر نسبت به روشهای دیگر دقت، سرعت، هزینه کمتر و کیفیت بالای سطح این نوع برش است. این روش با دقتی در حد دهم میلی متر تا حتی در مواردی صدم میلی متر می تواند فلزات گوناگون تا ضخامت های مختلف را برش دهد. بنابراین در مواقعی که تلرانس ابعادی سخت گیرانه است، این روش تنها انتخاب ممکن است.

نکاتی که در برش فلزات حائز اهمیت هستند عبارتند از:

زاویه کونیک: به معنای تغییر قطر سوراخ در ضخامت برش است.

تولید پلیسه: قطعا هر چه پلیسه تولید شده بعد از برش کمتر باشد کیفیت نهایی بهتر بوده و نیاز به فرآیند ماشینکاری ثانویه کمتر می شود.

کرف (Kerf) : کرف در واقع کوچکترین شعاع قابل برش را مشخص می کند که وابسته به ضخامت ورق می باشد و بهتر است در طراحی لحاظ گردد. به عنوان مثال گوشه های بسیار تیز باید r ای حداقل معادل با کرف داشته باشد. همچنین حداقل سوراخ های قابل ایجاد در ورق های فلزی وابسته با ضخامت ورق است.

بدیهی است که هر چه کرف دستگاه کمتر باشد قابلیت برش کانتورهای پیچیده تر و دنده های ریز ضخیم، بیشتر می شود.

سرعت برش: بستگی زیادی به قابلیت های دستگاه و توان اشعه لیزر دارد. هرچه توان دستگاه بالاتر باشد امکان بالاتر بردن سرعت برش را فراهم می آورد.

صافی سطح: یکی از مهمترین پارامترها در برش صافی سطح و عدم اکسید شدن می باشد که با تلفیق تکنولوژی های مختلف و تنظیم صحیح و با دقت پارامترهای کنترلی همچون نوع گاز، فشار گاز، سرعت برش و تنظیم توان اشعه لیزر ایجاد می شود.